MŪSŲ PARTNERIAI

Eurosuccess Consulting (Kipras)

Eurosuccess Consulting yra konsultavimo ir mokymų organizacija, veikianti projektų valdymo, mokymo ir švietimo bei konsultavimo paslaugų srityje. Pasitelkusi dinamišką jaunų mokslininkų komandą, ji teikia paslaugas, kurios atitiktų įvairių tikslinių grupių ir organizacijų poreikius, susijusius su mokymosi visą gyvenimą galimybėmis, Kipre ir užsienyje.
Eurosuccess Consulting dalyvavo daugiau nei aštuoniasdešimt (80) mokymosi visą gyvenimą, ERASMUS +, JUSTICE ES programose, taip pat nacionalinėse finansuojamose mokslinių tyrimų programose („Research and Innovation Foundation“) – penkiose iš jų kaip koordinatorė. Eurosuccess Consulting turi didelę patirtį tobulinant mokymo ir švietimo sprendimus (tradicinę mokymo medžiagą, el. mokymosi sprendimus ir IKT įrankius įgūdžiams vertinti). Be to, organizacijos veikla apima įvairius sektorius: profesinį, jaunimo, suaugusiųjų ir mokyklinį ugdymą. Taip pat remia įvairių socialinių grupių plėtrą, įskaitant pažeidžiamas visuomenės grupes, tokias kaip žmonės iš NEET grupės, kaliniai ir buvę nusikaltėliai.
Eurosuccess Consulting yra akredituotas, kaip Kipro žmogiškųjų išteklių plėtros tarnybos ir Aristotelio sertifikavimo mokymų ir vertinimo profesinio mokymo centras. Eurosuccess Consulting yra šių asociacijų ir forumų: Europos techninio ir profesinio švietimo ir mokymo forumo (EfVET), Europos politikos tinklo svarbiausiems gebėjimams ugdyti mokyklose (KeyCoNet Network), Europos inovacijų tinklo įtraukimui ir Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės narė.

VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI (Lietuva)

VsI EDUKACINIAI PROJEKTAI (EP) yra nevyriausybinė ne pelno siekianti regioninė organizacija, kuri tiria, plėtoja, organizuoja, teikia, koordinuoja ir prižiūri mokymus neformaliojo švietimo srityje. Mokymai yra skirti įvairioms tikslinėms grupėms, taip pat specialistams ir savanoriams.
Organizacijos uždaviniai:

  • skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos principus, neformalaus švietimo, socialinių ir profesinių įgūdžių tobulinimo srityje;
  • kurti neformalaus švietimo ir kompetencijos ugdymo programas socialinės integracijos ir socializacijos srityje dirbantiems specialistams;
  • organizuoti mokymus mokytojams ir užsiėmimus vaikams, siekiant užtikrinti XXI amžiaus įgūdžių ugdymą;
  • parengti ir vykdyti nacionalinius, taip pat Europos Sąjungos finansuojamus projektus skaitmeninio švietimo skatinimo ir plėtros srityje, aktyviai prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo ir žmonių įgalinimo.

EDUPRO dirba dviem kryptimis:

  1. EDUPRO vykdo įvairius mokymus, seminarus, konferencijas, susitikimus ir kitus renginius (įskaitant praktinę veiklą) ir teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir švietimo paslaugas specialistams ir socialiai remtinoms visuomenės grupėms, kad būtų užtikrinta jų socialinė ir darbinė integracija;
  2. EDUPRO prisideda prie įvairių inovacijų, naujų darbo įrankių, technologijų priartinimo prie bendrojo ugdymo srities, suaugusiųjų ir vaikų skaitmeninės, žiniasklaidos kompetencijos ugdymo, siekiant užtikrinti jų sėkmingą prisitaikymą prie greitai besikeičiančio pasaulio.

Į edukacinę veiklą įtraukiami įvairūs amžiaus suaugusieji, pradedant socialinio darbo specialistais, psichologais, mokytojais, treneriais, taip pat verslininkais, bendruomenėmis, savanoriais ir kt., baigiant pažeidžaimomis ir rizikos grupėmis, pvz. ilgalaikiai bedarbiai, žemos kvalifikacijos žmonės, rizikos šeimos, rizikos grupės jaunuoliai, pagyvenę žmonės, vaikai, kuriems gresia ankstyvas mokyklos nebaigimas ir kt.

EDUPRO yra organizacija, kuri koordinuoja projektus, ir turi ilgalaikę patirtį, dirbant su Leonardo, Grundtvig ir Erasmus + projektais.

OpenEurope (Ispanija)

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Šiuo metu asociacijai priklauso 2150 individualių narių iš 28 pradinių ir vidurinių mokyklų bei darželių, iš 6 NVO ir savivaldybių grupė iš 8 miesto tarybų.

Organizacija dirba vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu, organizuodama daug įvairių veiklų švietėjams ir besimokantiesiems, formaliojo, neformaliojo ir savaiminio ugdymo ir mokymų srities specialistams. Vienas iš pagrindinių tikslų yra skatinti Europos mobilumą, nukreiptą į tuos, kurie nori įgyti žinių apie naujus mokymo ir mokymosi būdus. OpenEurope siūlo mokymus įvairiose srityse:

  • Suaugusiųjų švietimas: kalbos kursai, įskaitant pokalbių pamokas ir pasirengimas Kembridžo egzaminams; kulinarijos ir šokių užsiėmimai įvairaus amžiaus besimokantiems
  • Mokyklinis ugdymas: pedagoginė pagalba, popamokinė veikla, skirta užsienio kalbų mokymuisi, kūrybiškumas, teatro pamoka moksleiviams; psichologinė pagalba mokytojams ir mokyklos darbuotojams; katalonų / ispanų kalbos klasės, skirtos imigrantų kilmės tėvams; tarpininkavimas
  • Bendruomenės tinklaveika: projektų rengimas ir valdymas Taragonos provincijos jaunimo centruose, mokymai savanoriams ir bendruomenės darbuotojams

OpenEurope turi informacijos ir komunikacijos technologijų skyrių, kuris kuria švietimo platformas, internetinius kursus ir svetaines.

Trito Dimotiko Sxoleio Zografou School (Graikija)

3-oji Zografou pradinė mokykla yra valstybinė pradinė mokykla įsiikūrusi priemiestyje, kuris yra 5 km nuo Graikijos sostinės centro. Joje mokosi 281 6–12 metų amžiaus mokinys ir dirba 41 mokytojas. Mokykla turi senas nacionalinių ir europinių projektų tradicijas ir įgijo vietos bendruomenės pagarbą kaip maža, bet dinamiška švietimo įstaiga. Kadangi netoli yra Atėnų universitetas, ši mokykla kiekvienais metais priima būsimus graikų, anglų, prancūzų ir kūno kultūros mokytojus praktikai atlikti.

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Mokykla įgyvendino du daugiašalius Comenius projektus („SEP Students’ Environment Parliament“ 2007-2009 ir „ABC The Art of Being a Child“ 2011-2013) ir du Erasmus+KA1 projektus („STEPS through Erasmus+“ 2014-2015 ir „BASICS for Democracy“ 2018-2020). Šiuo metu ji yra įsitraukusi į UTOPIA (2019-2021), tai projektas, orientuotas į lauko ir bendruomenės mokymąsi, KA226, DIGIPRO (2020-2022) projektas skaitmeninių iššūkių tema ir KA229, FREEDOM 2 LEARN 2 tai strateginė partnerystė, skirta tirti ir integruoti darnaus vystymosi tikslus į mokymą.

Parents' Association of Primary Schools in Paphos (Kipras)

Parents’ Association of Primary Schools in Paphos – tai asociacija, kuri atstovauja beveik 8 000 pradinių klasių mokinių tėvams. Ji buvo įkurta 1968 m. Konfederacijos valdybą sudaro 36 nariai. Bendradarbiaudama su MoEC, Pancyprian Union of Greek Teachers (POED), vietos valdžios institucijomis ir kitomis organizacijomis, asociacija siekia prisidėti prie politikos ir sprendimų, kuriais būtų skatinama kuo geresnė visų Kipro pradinių klasių mokinių švietimo kokybė. Pagrindiniai tikslai – remti švietimo plėtros pažangą ir skatinti bei propaguoti aktyvų tėvų dalyvavimą (Ministry of Education and Culture, Founding Association Statute). 

Šiuo metu kiekviena iš 43 Pafoso valstybinių pradinių mokyklų turi atskiras tėvų asociacijas. Pagrindinis jų tikslas – užtikrinti kuo geresnį mokinių ugdymą ir mokyklos aplinką. Uždaviniai – skatinti mokyklos ir šeimų bendravimą ir bendradarbiavimą, rinkti lėšas, kurios padėtų gerinti mokyklų infrastruktūrą ir mokinių ugdymą (pvz., pastaraisiais metais buvo nupirktos interaktyvios lentos, projektorius, nešiojamieji kompiuteriai, planšetiniai kompiuteriai ir t. t.). Tėvų asociacijos taip pat organizuoja seminarus tėvams ir savanoriškai prisideda prie mokyklų veiklų ir renginių (Ministry of Education and Culture, Founding Association Statute).

Šalyje veikia šešios rajonų tėvų asociacijos (RPA). Jos yra Pancūzijos pradinio ugdymo tėvų asociacijų konfederacijos (PPAPE) narės, o du jų atstovai dalyvauja konfederacijos generaliniame sekretoriate. Pancyprian pradinio ugdymo tėvų asociacijų konfederacija jau maždaug du dešimtmečius yra visateisė Europos tėvų asociacijos (EPA) narė. Konfederacijos valdybos nariai dalyvauja dviejuose metiniuose EPA posėdžiuose ir atstovauja visiems pradinių klasių mokinių tėvams. Paskutinį EPA narių susirinkimą Pankipijos konfederacija surengė Pafose 2017 m. balandžio mėn. Tėvų atstovai daro įtaką oficialiai švietimo politikai nacionaliniu lygmeniu, nors to oficialiai neužtikrina jokie atitinkami nacionaliniai teisės aktai.